MR & GMR

In de medezeggenschapsraad zijn ouders en medewerkers van de school vertegenwoordigd. Leden van de raad worden voor drie jaar benoemd. De medezeggenschapsraad geeft advies en praat en beslist mee over zaken die de school aangaan. De vergaderingen zijn openbaar, u bent daar van harte welkom!

De medezeggenschapsraad is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn alle scholen binnen de stichting vertegenwoordigd.

De MR heeft advies- en/of instemmingbevoegdheid in tal van aangelegenheden, zoals:

 • veranderingen van de onderwijskundige doelstellingen
 • het schoolplan
 • het zorgplan
 • de schoolgids
 • arbeidsomstandigheden
 • bestemming van de middelen
 • belangrijke wijzigingen als fusies of samenwerking
 • vaststelling of wijziging van schoolleiding en personeel

Leden

De medezeggenschapsraad van De Zevensprong bestaat uit zes leden: drie ouderleden en drie teamleden. Op dit moment zijn dat:

Oudergeleding:

 • Ellen Boermans (voorzitter)
 • Yvonne van Groenendaal
 • Sandra van Ark

Personeelsgeleding:

 • Kimberley Bouwknegt
 • Kim Glass
 • Jeroen Stens

Contact

zevmr@veluwseonderwijsgroep.nl

De notulen van de MR-vergadering liggen ter inzage bij de administratie van De Zevensprong.

Pythagorasstraat 384
7323 HW Apeldoorn

telefoon:
(055) 360 49 44

e-mail:
directie@zevensprong.nu

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep